Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy svým rozhodnutím ze dne 1.2.2016 zrušil souhlas stavebního úřadu Praha 4 s umístěním stavby osmnáctipodlažní kancelářské budovy Administrativního centra Budějovická investora OPAL REAL spol. s r.o. (skupina KARIMPOL) na rohu ulic Vyskočilova/Budějovická. Po ročním čekání dal odvolací orgán za pravdu nejen těm, kteří podali odvolání, tj. MČ Praha 4, IPRu a řadě občanských sdružení, ale především 1850 občanů, kteří podepsali petici proti megalomanské stavbě na miniaturním pozemku.

Po několika zamítavých rozhodnutích k podobným předimenzovaným stavbám na Praze 4 (na Pankráci např. Administrativní dům Beryl, Malá ledová věž) vystavili úředníci magistrátu místnímu stavebnímu úřadu další nelichotivé vysvědčení.

Hlavními argumenty pro zrušení územního rozhodnutí jsou:

  • Záměr není v souladu s platným územním plánem, stavební úřad bez řádného zdůvodnění připustil tzv. vyjímečné přípustné funkční využití, aniž by zkoumal, zda by stavba nemohla sloužit k jiným než čistě administrativním záměrům. Odvolací orgán přímo uvádí, že stavební úřad (SÚ) měl povinnost zkoumat, kolik administrativních ploch je již v dané funkční ploše umístěno. Dále se SÚ vůbec nezabýval tím, že některé části stavby přesahují do monofunkční plochy S4 (ostatní dopravně významné komunikace), kam nelze administrativní stavbu umístit. Tato skutečnost podle odvolacího orgánu způsobuje přímo nezákonnost napadeného rozhodnutí.
  • Navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavek územního plánu na umístění do stabilizovaného území, kde je možné pouze stávající urbanistickou strukturu pouze dotvářet.
  • SÚ poté, co MČ Praha 4 jako vlastník sousedních pozemků odebrala souhlas s využitím pozemku pro vedení horkovodu pro potřeby realizace záměru, reflektoval na žádost investora a vyjmul horkovodní přípojku z obsahu žádosti o územní rozhodnutí a stanovil podmínku, že rozhodnutí/souhlas s přípojkou bude doložen před vydáním stavebního povolení. Odvolací orgán shledal tento postup nepřípustným a účelovým a v rozporu se stavebním zákonem. Účastníci řízení nebyli se změnou podkladů pro rozhodnutí seznámeni.
  • Nebyl dostatečně prokázán soulad s vyhláškou obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praha (tzv. OTPP) Nebyla řádně provedena studie denního osvětlení a oslunění u všech (relevantních) bytových domů a administrativních budov.
  • Chybí rozhodnutí o připojení staveniště na komunikaci.Spis je neúplný. Dokumentace územního řízení nesplňuje požadavky vyhlášky o dokumentaci staveb.
  • SÚ přejal argumentaci investora, že stavba svým řešením bude dotvářet chybějící nároží, aniž by to bylo podloženo relevantními důkazy. Přitom odvolací orgán zdůraznil, že stavební úřad „je povinen objektivně hodnotit veškeré skutečnosti se stavebním záměrem související a je povinen posuzovat začlenění navrhované stavby do území a architektonického ztvárnění”. Ani po několikerém doplnění podkladů a důkazů ze strany žadatele nevidí odvolací orgán důvod pro to, aby záměr nutně musel tvořit lokální dominantu, naopak narozdíl od SÚ, přímo uvádí, že stavební záměr nekoresponduje s okolní zástavbou.

S detaily Rozhodnutí odboru stavebního řádu Magistrátu se můžete seznámit zde. (pdf)

Ing. Markéta Kuncová
předsedkyně spolku Občané postižení Severojižní magistrálou